Правила

Правила за огласување
 
*Секое физичко лице и претпријатие има право на објавување на свој оглас на Имоти 24/7.
 
*Вашиот оглас мора да содржи цена и треба да биде ставен во категорија која најдобро го опишува вашиот производ.
 
*Oгласот мора да биде на Македонски јазик.
 
*Не објавувајте лични податоци во описот и сликите на вашиот оглас, полесно можат да бидат злоупотребени, во формата за објавување има посебни полиња за име, телефон и емаил адреса.
 
*Во бесплатните олгаси забрането е рекламирање на бренд, односно објавување на линк до вашата веб страна (во огласот) или лого во сликите на недвижноста. Исклучок се ВИП огласите и олгасите од агенциите кои плаќаат месечен надоместок.
 
*Препорачано е огласот мора да содржи најмалку една слика, во спротивно ќе биде прикажан на крај односно после сите огласи со слики.
 
*Сликите не смеат да содржат лого на компании, имиња на компании, веб страници или друга информација која може да се толкува како бизнис маркетинг.
 
*Не е дозволено да ставите линк или препорака која води до друга веб страница.
 
*Не е дозволено да објавувате повеќе од еден оглас за иста недвижност.
 
*Огласот трае 365 дена. По истекот огласот автоматски се брише.
 
*1 корисник може да објави 20 недвижнини бесплатно да се истовремено да се активни.
 
*Имоти 24/7 го задржува правото за одбивање на огласите што содржат нереални понуди.
 
Доколку не се почитуваат правилата за огласување, администраторите  имаат право вашиот оглас да го одбијат или избришат.
 
 
Промени во Правила за огласување
Имоти 24/7 го задржува правото да изврши било какви измени на правилата за огласување или услови за користење во кое било време. Таквото изменување стапува во сила со самото објавување на веб страницата
 
Лични информации
Имоти 24/7 се стреми да ги заштити Вашите лични податоци и да спречи секаква злоупотреба.
 
Cookies/Колачиња
Имоти 24/7 користи технологија за следење која е корисна за системот на рекламирање и ги брои уникатните посети.Тоа ни овозможува да се соберат статистики за нашите посетители и да се користат за внатрешни цели.
 
Авторски права
Сите содржини на оваа веб страница се во сопственост на Имоти 24/7 и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.